Äidit irti synnytysmasennuksesta Äimä ry

Synnytyksen jälkeinen masennus ja lapsivuodepsykoosi –

arkistokatsaus (artikkeleita ja kirjallisuutta)

 

Pyrkimyksemme on päivittää tätä sivua uusilla tiedoilla keväällä 2018!

 

Lehdet ja artikkelit:

2011-2008

Rautanen, M. 2008. Unettoman äidin painajainen. Vauva 9/2008: 64-66.

Soininen, S. 2008. Äiti jaksaa taas. Kauneus ja terveys, 8/2008: 62-64.

2007-2006

Launonen, P. 2007. Äiti masentui haaveiden painosta. KaksPlus, 5/2007: 34-38.

Hujakka, P. 2007. Kasvattava masennus. SuPer 2007, 2, 33-34.

Huusari, E. 2007. Vauva-aika varjoissa (Perhe murroksessa). Meidän perhe 2007: 1, 82-85.

Soininen, K. 2006. Masennus on voitettavissa (Odottajan sivut). Vauva 2006: 6-7, 80-82.

Stenberg, T. 2006. Kun synnytys masentaa äidin. Mielenterveys 45 (2006): 2, 32-33.

Strandberg, M. 2007. Glädjen som blev ångest förlossningsdepressionen kommer ofta oväntat. Kyrkpressen: 38 (2007): 4, 14-15.

2005-2004

Sannemann. R-L. 2004. Perheen masennus voi tarttua lapsiin. Psykologi 2004: 8, 12-13.

2003-

Haukkamaa, K. 2000. Isä ja raskaus. Duodecim 14, 1481 -1482.

Hertzberg, T. 2000. Synnytyksen jälkeinen masennus. Duodecim 116/2000.

Komi, T. 1999. Tuore äiti tunteiden allokossa. Vauva 1999: 6-7, 32-38.

Komi, T. 1999. Synnytysmasennus on Somaliassa suuri tuntematon. Vauva 1999: 3, 32-34.

Saarijärvi, S. & Kohonen, S. & Aito, M., Kallio, J. 1996. Estradiolin vaikutukset naisten mielialaoireisiin, Suomen Lääkärilehti 1-2/96 vsk 51, s. 29–31.

Kuha, S. & Viinamäki, H. 1991. Lapsivuodepsykoosi. Duodecim 107 (16)

Tikkanen, T. 1999. Masennus äidin onnen kääntöpuoli. Hyvä Terveys 1999: 10, 28-32.

Rissanen, T. 1997. Synnytyksen jälkeinen masennus. Kätilölehti 2, 4–7.

Viinamäki, H., Rastas, S., Tukeva, L., Niskanen, L., Kuha, S. & Saarikoski, S. 1994. Synnyttäneiden henkinen hyvinvointi. Duodecim 2a, 139, 143.

Julkaisuja:

Janhunen, K. & Oulasmaa, M. (toim.). 2008. Äidin kielletyt tunteet. Väestöliittö.

Karila , I. 1991. Lapsivuodeajan psyykkisten vaikeuksien ennakointi. Jyväskylä studies in education, psychology and social research 83.

Mäenpää & Reenkola. 1998. Naisen verhottu sisin. Helsinki: Yliopistopaino.

Mäki, T. 1996. Raskaus- ja lapsivuodeajan masennuksen ennältaehkäisy ja varhainen tunnistaminen/ Hoitotyön laadun vaatimusprojektin pilottiryhmä; Tiina Mäki, Kristiina Eskola. Vantaa: Vantaan kaupunki

Väitöskirjat:

2011-2009

Tammentie, T. 2009.  Äidin synnytyksen jälkeisen masennuksen vaikutus perheeseen ja perheen vuorovaikutussuhde lastenneuvolan terveydenhoitajan kanssa. Tampere: Tampere University Press.

Sarkkinen, M. 2010. Tyydyttävän äitiyden ulkopuolella – fenomenologis-hermeneuttinen tapaustutkimus uudelleensynnyttäjän masennuskokemuksesta. Turku: Turun yliopiston psykologian laitos.

2008-2007

Kemppainen, K. 2007. Early maternal sensitivity : continuity and related risk factors. Kuopio: Kuopion yliopisto, 2007.

Venola, L. 2008. Synnytyksen jälkeinen masennus ja sen hoito: systemaattinen kirjallisuuskatsaus. Kuopio: Kuopion yliopisto.

2006-2005

Ylilehto, H. 2005. Synnytyksen jälkeinen masennus – salpautunut ilo: naisten lapsivuodeajan salutogeeninen tarkastelu. Oulu: Oulun yliopisto.

2004-

Eerola, K. 1999. Mielenterveyshäiriöt ensisynnyttäjillä. Prospektiivinen tutkimus häiriöiden esiintyvyydestä ja riskitekijöistä sekä sosiaalisesta tuesta. Turun yliopiston julkaisu C 154.

Hiltunen, P. 2003. Material postnatal depression, causes and consequenses. Oulu: Oulun yliopisto

Pajulo, M. 2001. Early motherdood at risk: mothers with substance depency. Turku: Turun yliopisto.

Tamminen, T. 1999. Äidin masennus, imetys ja varhainen vuorovaikutus. Tampereen yliopisto. Vammala: Vammalan kirjapaino Oy.

Lisensiaattityöt:

Karila, I. 1988. Siirtymä vanhemmuuteen. Lapsivuodeajan psyykkisten vaikeuksien ennakointi. Jyväskylän yliopisto. Psykologian lisenssiaatin työ.

Gradut:

2011-2006

Nurmela, Niina 2011. ”MÄ LUULIN, ET VAUVAN KANS OLEMINEN ON NÄIN VAIKEAA.” Äitien kokemukset synnytyksenjälkeisestä masennuksesta, vauvaperhetyöskentelystä ja tuen tarpeesta. Turku: Turun yliopisto.

Laine, A. 2007. Äidin psyykkinen häiriö; äiti – lapsi – vuorovaikutus ja lapsen sosiaalisen käytöksen ongelmat. Tampere: Tampereen yliopisto.

Nordström, H. 2006. Parisuhteen laadun ja sosiaalisen tuen vaikutukset synnytyksen jälkeiseen masennukseen. Turku: Turun yliopisto.

2005-2004

Ihme, A. 2004. Erilainen isyyskokemus. Äidin synnytyksen jälkeinen masennus isän kuvaamana. Oulun yliopisto, lääketieteellinen tiedekunta, hoitotieteen ja terveyshallinnon laitos, kansanterveystieteen ja yleislääketieteen laitos. Oulu.

Jokitalo, P. 2004. Vauva mielessä. Vanhempien mielikuvat vauvasta raskausaikana sekä masentuneisuuden ja vauvan mielikuvien laadun yhteydet. Tampere: Tampereen yliopisto.

Kojonen, Riitta, 2005. Synnytyksen jälkeisen sairaalahoidon tärkeänä pidetyt osa-alueet ja kotiutumisen jälkeisen tuen odotukset asiakkaiden kuvailemina. Oulun yliopisto. Hoitotieteen ja terveyshallinnon laitos.

Nissinen, S. 2005. Äidin masentuneisuus, äiti – lapsisuhde sekä terveyspalvelut. Tampere: Tampereen yliopisto.

Vehanen, M. 2004. Vanhempien mielenterveys raskausaikana ja synnytyksen jälkeen. Tampere: Tampereen yliopisto.

Väätäinen, K. 2005. Lapsen psyykkinen pärjäävyys, kun vanhempi on masentunut – sopeutumistyylit ja suojaavat tekijät. Tampere: Tampereen yliopisto.

2003-

Fjörd, S. 2003. Raskaus- ja lapsivuodeaikaisen psykiatrisen erikoissairaanhoidon syyt ja ennusmerkitys.

Ilkka, M. 2002. Synnytyksen jälkeinen masennus: naisten kokemuksia ja selityksiä masennuksestaan. Tampere: Tampereen yliopisto.

Kellokumpu-Tyvel, T. 1998. Synnytyksen jälkeinen masennus äitien kokemana. Oulu: Oulun yliopisto.

Lyyra, V. 2002. Vertaistuen yhteyksiä synnytyksen jälkeiseen masennukseen, imetykseen ja sosiaaliseen verkostoon äitiyden varhaisvaiheessa. Turku: Turun yliopisto.

Määttä, S. 2001. Terveydenhoitajan tuki perheelle synnytyksen jälkeisen masennuksen ehkäisyssä. Tampere: Tampereen yliopisto.

Ronkainen, K. 2002. Parisuhteenlaatu naisen masentuessa lapsen syntymän jälkeen. Tampereen yliopisto. Hoitotieteen laitos.

Rusanen, S. & Valkonen, P. 2003. ”Oli niin sekavaa…” hämmennyksestä jäsennystä kohti psykoottisessa kriisissä. Uusiutumisen ehkäisy-mallin avulla. Jyväskylän yliopisto, psykologian laitos.

Sneck, S. 2002. Synnytyksen jälkeinen masennus: masennuksesta kärsineiden äitien käsityksiä äitiydestä ja masennuksesta sosiaalisten representaatioiden näkökulmasta. Helsinki: Helsingin yliopisto.

Tammentie, T. 1999. Perhedynamiikka ja äidin synnytyksen jälkeinen masennus. Tampereen yliopisto, Hoitotieteen laitos.

Tikkanen, M. 2003. Vanhemmuus ja vanhemmuudelle saatu tuki masennuksen aikana. Kuopion yliopisto, terveystieteiden opettajan koulutus, hoitotieteen laitos.

Tuomi, S. 1996. Hikeä, tuskaa ja onnenkyyneleitä – naisten kokemuksia synnytyksestä, imetyksestä ja vierihoidosta. Jyväskylän yliopisto, terveystieteiden laitos.

Valtonen, M. 1998. Synnytyksen jälkeinen masennuksen yhteys demograafisiin tekijöihin, synnytystapaan ja sosiaaliseen tukeen. Turku: Turun yliopisto.

Väänänen, A-M. 1997. Synnytyksen jälkeinen masennus: raskauteen ja vauvaan liittyvät tekijät. Turku: Turun yliopisto.

Opinnäytetyöt:

2012

Huhtala, Jonna, Manelius, Henna 2012:
“PAHIMMILLAAN TILANNE TUNTUI SILTÄ KUIN OLISI KAHDEN LAPSEN YKSINHUOLTAJA” – Isien kokemuksia puolison sairastuttua synnytyksen jälkeiseen masennukseen. Helsinki.  Diakonia-ammattikorkeakoulu. Opinnäytetyö.

Lahikainen, Johanna 2012:
SYNNYTYKSEN JÄLKEINEN MASENNUS JA TOIMINTATERAPIAN MAHDOLLISUUDET Äiti-lapsi vuorovaikutuksen tukeminen. Jyväskylän ammattikorkeakoulu. Opinnäytetyö.

2011-2010

Hiltunen, K. 2010. Kirjalliset suositeltavat käytänteet synnytyksen jälkeisen masennuksen tunnistamiseen Naistenklinikan osastolla 52. Laurea, Tikkurila, Hoitotyön koulutusohjelma. Opinnäytetyö.

Jokinen, S. & ÄIjänen, P. 2011. Äitien ja vertaisryhmäohjaajien kokemuksia synnytysmasennuksen vertaisryhmätapaamisista. Diakonia-ammattikorkeakoulu. Opinnäytetyö.

Takatalo, H., Mäkinen, M. & Virta, J. 2011. Isä synnytyksen jälkeisen masennuksen keskellä. Pirkanmaan ammattiopisto. Opinnäytetyö.

2009-2008

Laitila, E., Seppänen, T. & Sohlman, H. 2009. Terveydenhoitajien kokemuksia synnytyksen jälkeisen masennuksen tunnistamisesta ja hoitoon ohjauksesta. Laurea-ammattikorkeakoulu. Opinnäytetyö.

Merjomaa, J. & Varjola, V. 2009. Äitien kokemuksia raskaudenaikaisesta masennuksesta ja synnytysmasennuksesta sekä vertaistuesta keskustelupalstalla. Lahden ammattikorkeakoulu, sosiaali- ja terveysala, hoitotyön koulutusohjelma. Opinnäytetyö.

Palmi, A. & Peltonen, M. 2009. Vaiettu huoli puheeksi. Terveydenhoitajan kokemuksia synnytyksen jälkeisen masennuksen puheeksi ottamisesta. Pirkanmaan ammattikorkeakoulu, hoitotyön koulutusohjelma. Opinnäytetyö.

2007-2006

Heikkilä, J. & Kohtala, M. 2006.Rakkaani, mihin haikara sinut vei?”: isien kokemuksia puolison synnytyksen jälkeisestä masennuksesta. Jyväskylän ammattikorkeakoulu, sosiaali- ja terveysala, hoitotyön koulutusohjelma. Opinnäytetyö.

Ikävalko, Manu & Kauppi, Sanna, 2006. Kun äidin mieli murtuu. Opas synnytyksen jälkeiseen psykoosiin sairastuneelle ja hänen omaisilleen. Jyväskylän ammattikorkeakoulu. Opinnäytetyö.

2005-2004

Hytönen, J., Häll, A-K. & Piha, A. 2005. Synnytyksen jälkeinen masennus: pariskunnan yhteinen haaste. Jyväskylän ammattikorkeakoulu, sosiaali- ja terveysala, hoitotyön koulutusohjelma. Opinnäytetyö.

Konstantinovic, J. 2005. Maahanmuuttajaäitien synnytyksen jälkeinen masennus. Laurea instituutti: Otaniemi. Opinnäytetyö.

Salovaara, T. 2004. ”Mutta se masennus kun se tulee…” Äitien kokemuksia synnytyksen jälkeisestä masennuksesta. Pirkanmaan ammattikorkeakoulu. Opinnäytetyö.
Valtonen, I. 2005. Synnytyksen jälkeinen masennus – Opaskansio neuvoloille. Laurea-instituutti: Vantaa – instituutti. Opinnäytetyö.

2003-2002

Kiviaho, T. 2002. Teemakeskustelu terveydenhoitajien kanssa synnytyksen jälkeisestä masennuksesta. Helsingin ammattikorkeakoulu. Opinnäytetyö.

Laine, E. 2003. Synnytyksen jälkeinen masennus. Mikkelin ammattikorkeakoulu. Opinnäytetyö.

2001-2000

Aaltonen, H-S. 2000. Synnytyksen jälkeinen uupumus: terveydenhoitajan auttamiskeinojen kehittäminen. Turun ammattikorkeakoulu. Opinnäytetyö.

Bergman, T. 2000. Äitien kokemuksia synnytyksen jälkeisestä masennuksesta. Lahden ammattikorkeakoulu. Opinnäytetyö.

Heikkinen, M. 2000. ”Terveydenhoitajien tuntosarvet ovat herkät” tutkimus terveydenhoitajien taidosta tunnistaa ja hoitaa synnytyksen jälkeistä masennusta. Mikkelin ammatikorkeakoulu. Opinnäytetyö.

Kiviaho, T. 2001. Opaslehtinen synnytyksen jälkeisestä masennuksesta kuinka tunnistaa ja ennaltaehkäistä masennusta. Helsingin ammattikorkeakoulu. Opinnäytetyö.

Laitila, H. & Ruotsalainen, T. 2001. Perhevalmennuksen kehittäminen. Äidin raskausajan ja synnytyksen jälkeisestä masennuksesta kertominen sekä sosiaalisen tuen merkitys perheille. Jyväskylän ammatikorkeakoulu. Opinnäytetyö.

Savolainen, H. 2001. Synnytyksen jälkeinen masennus. Mikkelin ammattikorkeakoulu. Opinnäytetyö.

Sinisalo, M. 2000. Synnytyksen jälkeinen masennus ja sen hoito äitien ja terveydenhoitohenkilöstön kokemusten kuvailua kirjallisuuteen pohjautuen. Helsingin ammattikorkeakoulu. Opinnäytetyö.

1999-

Ainassaari, S. & Kanninen, K. 1998. Äitiyden onnen varjo: synnytyksen jälkeinen masennus. Oulu: Oulun sosiaali- ja terveysalan oppilaitos. Opinnäytetyö.

Boffour, T. 1999. Äitien kokemuksia ja odotuksia terveydenhoitajalta saatavasta sosiaalisesta tuesta synnytyksen jälkeisessä masennuksessa. Helsingin ammattikorkeakoulu. Opinnäytetyö.

Harjula, R. 1999. Synnytyksen jälkeisen masentuneisuuden tunnistaminen käytännön työn kehittämiskokeilu Lahden äitiysneuvoloissa. Lahden ammattikorkeakoulu. Opinnäytetyö.

Koski, A. & Mattinen, T. 1998. Synnytyksen jälkeinen masennus: terveydenhoitajien kokemuksia synnytyksen jälkeisen masennuksen tunnistamisesta ja hoidosta. Kemi: Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu. Opinnäytetyö.

Laurila, S. 1999. Synnytyksen jälkeiset emotionaaliset muutokset ja parisuhde. Turun ammattikorkeakoulu. Opinnäytetyö.

Matilainen, M. 1999. Att bli mamma – en process av förändringar och utmaningar. Arcada: Institutionen for hälsö- och socialvård.

Oiva, O. 1994. Synnytyksen jälkeinen masennus: kyselytutkimus Posion lastenneuvolasta. Oulu: Oulun sosiaalialanoppilaitos. Opinnäytetyö.

Säkkinen, M. 1993. Raskauden ja synnytyksen jälkeinen masennus. Oulu: Oulun sosiaalialan oppilaitos. Opinnäytetyö.

Sivun alkuun

Yleisteoksia masennuksesta ja sen hoidosta:

Siltala, P. 2009. Nainen ja masennus. Kirjapaja.

Haarakangas, K. & Seikula, J. (toim.) 1999. Psykoosi – uuteen hoitokäytäntöön. Helsinki: Kirjayhtymä Oy.

Lepola, U., Koponen, H., Leinonen, E., Joukama, M., Isohanni, M. & Hakola, P. 1996 Psykiatria. Juva: WSOY.

Salokangas, R. K. R. 1997. Kliininen depressio. Mitä se on ja miten sitä hoidetaan. Porvoo: WSOY.

Kirjoja:

Anttonen, V. & Supinen, V. (toimi.) 2006. Baby blues: perhekirja, sarjakuva. Helsinki: Arktinen Banaani, 2006.

Anttonen, T., Ruohonen, H. & Lepikko, I. 2000. Synnytyksen jälkeinen masennus. Jyväskylä.

Koivusalo, A. 2009. Siipirikkoäiti. Romaani äitiyden vaikeuksista ja synnytyksen jälkeisestä masennuksesta. Myllylahti Oy.

Lohi, M. 2008. Nuttu.

Haarala, Piia (toim.), 2006. Vauvan varjo. Kokemuksia synnytyksen jälkeisestä masennuksesta. Kirjapaja. Helsinki.

Hujakka, P. 2007. Kasvattava masennus.

Härkönen, A-L. 2004. Heikosti positiivinen. Helsinki: Otava.

Susi, P. 2005. Ruuhkavuosi. Tammi.

Shields, B. 2006. Tuli sade rankka: miten selvisin synnytyksen jälkeisestä masennuksesta. Helsinki: Otava. (suomentanut Leena Nivala)

Suppinen, V., Anttonen, V., Kirkman, R. & Scott, J. 2006. BABY blues: perhekirja. Helsinki: Arktinen banaani.

Meille tulee vauva 2003. Stakes. Edita Prima. Helsinki

Niemelä P. & Siltala, P & Tamminen T, 2003. Äidin ja vauvan varhainen vuorovaikutus. WS Bookwell Oy, Juva.

Kiiskinen, C. 2001. Äitiyspakkaus. WSOY.

Ahola, S. 2000. Kamala ihana äiti. Porvoo: WSOY.

Askola, K. & Hytönen, E. 1998. Naisten elämä ja hoitotyö. Porvoo: WSOY.

Hartikainen, A-L., Tuomivaara, L., Puistola, U. & Lang, L. 1995. Koko nainen. Porvoo: WSOY

Jokinen, E. 1997. Kun äiti on masentunut. Teoksessa Jokinen, E. (toim.) Ruumiin siteet. Tampere: Vastapaino. (137 – 168)

Jokinen, E. 1996. Väsynyt äiti. Tampere: Gaudeamus.

Niemelä, P. 1993. Raskaus ja psyyke. Teoksessa Vienonen, M. (toim.) 1993, Äitiyshuollon käsikirja. Lääkintöhallitus. Helsinki: Painokeskus.

Niemi, H. (toim.) 1997. Soiko äidin ja isän sydämessä Baby blues? Raportti ensikodin mahdollisuuksista auttaa väsyneitä, masentuneita, itkeviä äitejä, isiä ja vauvoja. Ensi- ja turvakotien liiton julkaisu nro 15. Vammala: Vammalan kirjapaino Oy.

Piensoho, T. 2001. Äitiyden alkumetrit. Naisten raskaudelle ja synnytykselle antamat merkitykset ja oppimiskokemukset. Helsingin yliopisto. Kasvatustieteen laitos. Helsinki.

Tamminen, Tuula, 1997. Raskaus- ja lapsivuodeajan psykologiaa. Neuvolakirja (Olli Simell toim.). Orion-yhtymä. Vammala.

Tarkka, Marja-Terttu, 1996. Äitiys ja sosiaalinen tuki. Ensisynnyttäjän selviytyminen äitiyden varhaisvaiheessa. Tampereen yliopisto. Acta Universitatis Tamperensis se A, 518. Tampere.


Vieraskielistä kirjallisuutta ja artikkeleita synnytysmasennuksesta:

Areias, M.E.G., Kumar, R., Barros, H. & Figueiredo E. 1996. Comparative Incidence of Depression in Women and Mes, During Pregnancy and after Childbirth.

Askén, H. 2012. Moderslycka : vart tog glädjen vägen? En mammas berättelse om depression efter förlossningen. SKL Kommentus Media.

Austin, M.P. & Lumley, J. 2003. Antenatal screening for postnatal depression: a systematic review.

Beck, C.T. 2002. Theoretical Perspectives of Postpartum Depression and Their Treatment Implications. The American Journal Of Maternal/child Nursing 27(5)

Lundh, Wendela & Gyllang. 1991. Mammadepression. Författarna och Psykologiförlaget AB. Goteborg.

Pajulo, M-T. 2001. Early motherhood at risk: mothers with substance depency. Turun yliopisto.

Taylor, V. 1996. Rock – a -by baby: feminish, self-help and postpartum depression. New York: Routledge.

Wickberg, B. 1996. Postnatal Depression – prevalance, identification and treatment. Göteborg University. Göteborg. Ruotsi

Kuva: Shutterstock

Äimällä on nyt uusi opas!

Vuoden 2016 joulukuussa ilmestynyt Synnytysmasennus – kriisistä valoon tarjoaa kattavasti tietoa synnytyksen jälkeisestä masennuksesta sekä perustietoa raskauden aikaisesta masennuksesta, vaikeasta synnytyksestä ja lapsivuodepsykoosista. Se perustuu asiantuntijahaastatteluihin ja on asiantuntijoiden tarkistama. Opasta saa tilata Äimästä tällä hetkellä ilmaiseksi. Kaikki jäsenemme saavat oppaan liittyessään yhdistykseemme. Opas löytyy verkkokaupastamme, tee tilaus lomakkeella. Verkkokaupan sivulla on myös pdf oppaasta, joten voit lukea sitä jo ennen tilaustasi. Alla poimintoja oppaan sivuilta.

Synnytysmasennus – kriisistä valoon oppaan on toimittanut Leena Honkavaara. Valokuvat on ottanut Emma Huttu ja taitosta vastaa Riikka Sulkamo-Mäkinen.