Styrelsen

Styrelsen är föreningens beslutande organ. Det arrangeras årligen från fem till tio styrelsemöten. Styrelsen beslutar om föreningens strategiska verksamhet, visioner och stora riktlinjer för verksamheten. Suppleanterna har yttrande- och rösträtt i mötena om det inte finns tillräckligt med ordinarie medlemmar på plats. Mötet är enligt stadgarna beslutfört när det förutom ordföranden finns två ordinarie medlemmar eller suppleanter på plats.

Styrelsen väljs av föreningens årsmöte, nästa gång våren 2022.

Äimä ry:s styrelse 2021–2022

Äimäs styrelse byts alltid ut vid årsmötet på våren. Till Äimäs styrelse valdes i år en ny medlem och tre medlemmar från förra perioden. Till ordförande valdes förra styrelsens vice ordförande Johanna Wartio.

Tyngdpunkter i verksamheten

Äimä ry:s viktigaste uppgift är att påverka attityderna. Det finns fortfarande starka vanföreställningar som riktas mot personer som insjuknat i graviditets- och förlossningsdepression samt postpartumpsykos.

Felaktiga attityder hos professionella kan till och med förhindra mammor från att få hjälp. Vi påverkar attityderna genom kommunikation. Den fotografiutställning om mammamyten som öppnades våren 2019 har varit populär och den kommer att fortsätta både som en turnerande utställning och som en utställning i samband med olika evenemang.

Vår andra tyngdpunkt är Äimäs närvaro i de nya familjecentraler som det planeras för i social- och hälsovårdsreformen. I dem ska de tjänster för barnfamiljer som den offentliga sektorn erbjuder och föreningarnas tjänster mötas under ett och samma tak. Om planerna förverkligas kan även Äimä finnas med i varje familjecentral i Finland för att erbjuda sin hjälp antingen i form av en kamratstödsgrupp eller på distans.

Vårt viktiga mål är att även i fortsättningen ta hand om Äimäs volontärer och deras ork. Kamratstöd är vår kärnfråga utan vilket föreningen inte skulle finnas.

Vi vill agera även så att mammor som genomgått postpartumpsykos, dvs. Äpsy-medlemmarna, får kamratstöd i precis den form som passar dem bäst.

Det är mycket viktigt att Äimäs hjälp syns, förutom hos mammorna, även som hela familjens välmående. Vi kommer att fortsätta vår pappaverksamhet och den verksamhet som inriktar sig på välmående parrelationer tillsammans med nya projektpartners.

Behöver du support?

Behöver du kamratssupport, en chattkompis eller vill prata om dina problem? Se våra olika stödformer här:

Stöd tillgängligt