Föreningens stadgar

1. Föreningens namn och hemort
Föreningens namn är Äidit irti synnytysmasennuksesta Äimä ry och dess hemort är Helsingfors.

2. Syfte och verksamhetskvalitet
Syftet med föreningen är att stödja mammor som lider av förlossningsdepression eller har genomgått en postpartumpsykos samt deras närstående, sprida kunskap om frågan samt främja forskningen och vården inom området.

För att förverkliga sitt syfte ska föreningen

 • uppmuntra till grundande av kamratstödsgrupper
 • skapa kontaktpersonnätverk runt om i Finland
 • idka informationsverksamhet
 • ordna träffar, rekreationsverksamhet
 • råda, guida, upplysa
 • ordna föreläsningar och upplysningsträffar
 • skicka förslag till olika myndigheter
 • ordna stödpersonverksamhet

För att stödja verksamheten kan föreningen idka ekonomisk verksamhet enligt 5 § i föreningslagen. Föreningen kan för sin verksamhet ta emot donationer och testamenten samt även ansöka om bidrag samt verkställa penninginsamlingar och lotterier efter att ha beviljats erforderligt tillstånd.

3. Medlemmar
Som ordinarie medlemmar i föreningen kan godkännas personer som godkänner föreningens syfte.

Som familjemedlemmar kan godkännas familjemedlemmar till eller personer som bor i samma hushåll med en ordinarie medlem. Familjemedlemmars medlemsavgift är lägre än ordinarie medlemmars.

Som stödmedlemmar kan godkännas privatpersoner eller juridiska organisationer som vill stödja föreningens syfte och verksamhet.

Ordinarie medlemmar och stödmedlemmar godkänns av föreningens styrelse på ansökan.

Som hedersordförande eller hedersmedlem kan i föreningens möte efter förslag av styrelsen utses en person som har främjat och stöttat föreningens verksamhet avsevärt.

4. Avslutande av medlemskap och avstängning av medlemmar
Medlemmarna har rätt att gå ur föreningen genom att skriftligt meddela styrelsen eller ordföranden om det eller i föreningsmötet be om att det noteras i protokollet.

Styrelsen kan avstänga en medlem ur föreningen om medlemmen har låtit bli att betala sin medlemsavgift eller annars låtit bli att uppfylla de skyldigheter som medlemmar binder sig till genom att gå med i föreningen eller genom sitt agerande i föreningen eller utanför den betydligt skadat föreningen eller inte längre uppfyller de medlemsvillkor som nämns i lagen eller i föreningens stadgar.

5. Anslutnings- och medlemsavgift
Årsmötet beslutar om den anslutningsavgift och årliga medlemsavgift som debiteras av ordinarie medlemmar, familjemedlemmar och stödmedlemmar, för varje medlemsgrupp separat. Hedersordföranden och hedersmedlemmar betalar inte några medlemsavgifter.

6. Styrelsen
Föreningens frågor sköts av en styrelse som består av en ordförande och 3–6 övriga

ordinarie medlemmar samt 0–3 suppleanter som väljs av årsmötet. I styrelsen kan på årsmötets godkännande väljas även personer som inte är medlemmar i föreningen.

Styrelsens verksamhetsperiod är tiden mellan årsmötena. Ordförandens verksamhetsperiod är tvåårig, med början från årsmötet.

Styrelsen väljer inom sig en vice ordförande samt utser inom sig eller utifrån en sekreterare, en kassör och andra nödvändiga roller.

Styrelsen samlas på inbjudan av ordföranden eller om hen är förhindrad genom vice ordföranden när dessa anser att det finns anledning till det eller när minst hälften av styrelsemedlemmarna kräver det.

Styrelsen är beslutsför när två av dess medlemmar och dessutom ordföranden eller vice ordföranden är närvarande. Omröstning avgörs genom absolut majoritet.

I händelse av lika röstetal avgör ordförandens röst, vid val dock lotten.

Styrelsemöten kan också arrangeras med hjälp av digitala verktyg och deltagande kan ske genom digitala kommunikationsmedel även på distans.

7. Namnteckning
Föreningens namn tecknas av styrelseordföranden, vice ordföranden, sekreteraren, kassören eller verksamhetsledaren, två gemensamt.

8. Räkenskapsperiod eller revision
Föreningens räkenskapsperiod är ett kalenderår.

Bokslutet med nödvändiga dokument och styrelsens årsberättelse ska överlämnas till revisorn senast tre veckor innan årsmötet. Revisorerna ska ge sitt skriftliga utlåtande till styrelsen senast två veckor innan årsmötet.

9. Föreningsmöten
Föreningens årsmöte hålls årligen i januari-maj på den dag som styrelsen fastställer.

Ett extra möte hålls om föreningsmötet beslutar om det eller när styrelsen anser att det finns anledning till det eller när minst en tiondel (1/10) av föreningens röstberättigade medlemmar skriftligen kräver det av styrelsen för ett visst ärende.

Mötet ska hållas inom trettio dygn från att kravet har presenterats till styrelsen.

Vid föreningens möten har varje ordinarie medlem, familjemedlem, hedersordförande och hedersmedlem en röst. Stödmedlemmar har rätt att närvara i mötena men har endast rådgivande röst.

Beslutet i föreningsmöten blir den åsikt som stöds av över hälften av de givna rösterna. I händelse av lika röstetal avgör ordförandens röst, vid val dock lotten.

10. Sammankallande till föreningsmöten
Styrelsen ska sammankalla till föreningsmöten minst sju dygn innan mötet genom brev

som skickats per post eller elektroniskt eller i tidningar som utkommer på föreningens hemort.

11. Årsmötet
I föreningens årsmöte behandlas följande frågor:

 1. mötet öppnas
 2. en ordförande, en sekreterare, två protokolljusterare och vid behov två rösträknare väljs för mötet
 3. mötet konstateras lagligt och beslutsfört
 4. dagordningen till mötet godkänns
 5. bokslutet, årsberättelsen och revisorernas utlåtande presenteras
 6. beslut tas om godkännande av bokslutet och beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen och andra ansvarsskyldiga
 7. verksamhetsplanen, inkomst- och utgiftsbudgeten bekräftas samt storleken av anslutnings- och medlemsavgifterna
 8. styrelseordföranden och övriga medlemmar utses
 9. en eller två revisorer och suppleanter till dem utses
 10. andra frågor som nämns i möteskallelsen behandlas

Om en föreningsmedlem vill ta upp en fråga i föreningens årsmöte, ska hen meddela om det skriftligen till styrelsen i god tid så frågan kan tas med i möteskallelsen.

Det går att delta i årsmötet även med hjälp av elektroniska kommunikationsmedel på distans.

12. Ändring av stadgar och upplösning av föreningen
Ett beslutet om ändring av stadgar och upplösning av föreningen ska fattas i ett föreningsmöte med minst tre fjärdedelars (3/4) majoritet av de givna rösterna. I möteskallelsen ska ändringen av stadgar eller upplösningen av föreningen nämnas.

Om föreningen löses upp används föreningens medel för att främja föreningens syfte på det sätt som det möte som beslutar om upplösningen fastställer. När föreningen upplöses används medlen till samma ändamål.

Behöver du support?

Behöver du kamratssupport, en chattkompis eller vill prata om dina problem? Se våra olika stödformer här:

Stöd tillgängligt