Äidit irti synnytysmasennuksesta Äimä ry

Mitä on vertaistuki?

 

Vertaistuki Äimä ry:ssä – äideiltä äideille

 

Keskustelu muiden vastaavassa tilanteessa olevien ja olleiden äitien kanssa on usein antoisaa ja auttaa löytämään keinoja selviytyä. Jo se, että toinen kuuntelee ja ymmärtää, on tärkeää. Sairastuneelle äidille tulee olo, että hän on tullut kuulluksi. Vertaistuellisen avun turvin voi kasvaa ymmärrys siitä, ettei ole kokemuksineen yksin ja erilainen. Muilla on samankaltaisia ajatuksia ja tunteita. Jos äidillä on turhaa häpeän tunnetta sairaudesta, se voi hälventyä.

Osalle äideistä Äimältä saatu tuki on ollut tärkein apukeino parantumisessa, toisille piste i:n päälle matkalla kohti uutta parempaa elämää.

Vertaistoiminnan perustana on usko ihmisen sisäisiin voimavaroihin, jotka voidaan saada käyttöön. Vertaistukitoiminta vaatii aina apua hakevalta yksilöltä omaa oivallusta ja aktiivista toimintaa sekä toivetta siitä, että hyvinvointi lisääntyisi.

Vertaistuki on keskinäistä apua, tukea ja kokemusten jakoa. Keskinäinen apu lisää itsetuntoa ja tunnetta omasta kyvykkyydestä. Kokemusten jakaminen vähentää avuttomuuden tunnetta uudessa elämänvaiheessa. Vertaistukea antava vertainen pystyy antamaan toiselle tai toisille hyviä käytännön neuvoja ja avaamaan uusia näkökulmia asioihin. Kokemustietoa ei voi lukea kirjoista! Vertaistuki on jotakin, jota hyvätkään ammattilaisauttajat eivät voi antaa. ”Parempi yksi kokemus kuin tuhat neuvoa.”

Äimä ry:llä on useita kanavia tukea äitejä vertaistuella. Meillä on vertaistukiryhmiä, yksilötapaamisia, puhelinpäivystys ja ryhmä- ja yksilöchateja. Äimän vertaistukiäidit ovat itse kokeneet raskausajan masennuksen, synnytyksen jälkeisen masennuksen tai lapsivuodepsykoosin (psykoosin vauvavuoden aikana). He ovat parantuneet ja toimivat siten myös positiivisina malleina niille, joilla vielä on vaikeaa.

Vertaistukiryhmälle on tunnusomaista ryhmän jäsenten samankaltaisuus, oman tarinan jakaminen muiden kanssa, luottamus ja kunnioitus jäsenten välillä sekä vertaisuus ja osallisuus. Vertaisryhmät tarjoavat ryhmäläisille areenan, jossa raja auttajan ja autettavan välillä on häilyvä. Auttaminen on vastavuoroista. Ryhmissä syntyy sosiaalista pääomaa, sosiaalista minuutta ja kokemusta siitä, että ihminen kuuluu johonkin ja häntä tarvitaan.

Osallisuus luo elämään merkityksellisyyttä. Kuulumisella tiettyyn ryhmään tai yhteisöön on merkitystä. Omilla ajatuksilla on merkitystä. Jos vertaistukea ei olisi, ihmiset joutuisivat käyttämään enemmän sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita.

 

Kuva: Emma Huttu