Kannanotto neuvolapalveluiden jatkuvuudesta ja perinataalimielenterveyden yksiköistä ministeri Lindénille

Hyvinvointialueiden kannattaa turvata laadukkaat neuvolapalvelut
perinataaliajan mielenterveyden tuen vahvistamiseksi


Satavuotiaan neuvolan matka Suomessa on ollut hyvin ansiokas: äitiys- ja imeväiskuolleisuus on tällä
hetkellä maailman pienimpiä ja kattava säädöspohjainen palvelujärjestelmä tavoittaa lähes kaikki
lasta odottavat ja pikkulapsivaiheen perheet. Viime vuosina on kuitenkin esiin noussut muutamia
keskeisiä palvelujen vaikuttavuutta ja laatua selkeästi uhkaavia tekijöitä, joihin otamme Suomen
Perinataalimielenterveys ry:n hallituksen, Suomen Psykologiliitto ry:n Varhaisen kehityksen ja
perhesuhteiden ammatillisen työryhmän, Suomen Terveydenhoitajaliiton,
Mannerheimin Lastensuojeluliiton, Ensi- ja turvakotien liiton, Äidit irti synnytysmasennuksesta Äimä
ry:n ja Mieli Suomen Mielenterveys ry:n kanssa kantaa. Esitämme tilanteen parantamiseen seuraavia
ratkaisukeinoja:

 1. Hoidon jatkuvuus ja riittävien henkilöstöresurssien turvaaminen: Systemaattiset, ajantasaiset,
  tutkimusnäyttöön perustuvat terveystarkastukset ovat edellytyksenä vaikuttavalle työlle. Tuoreet
  selvitykset neuvolapalveluista ja aluehallintoviranomaisten valvontadokumentit osoittavat, että
  koronapandemian johdosta palveluja on supistettu merkittävästi vuosina 2020 ja 2021 (Hakulinen et
  al., 2022; Valvira, 2022). Erityisesti leikki-ikäisten lasten terveystarkastuksia on monin paikoin siirretty
  tai jätetty kokonaan väliin, jopa korvattu esimerkiksi 15 minuutin Teams-tapaamisella tai puhelulla.

  Tuore selvitys perusterveydenhuollon lääkäripalveluista (Eskola et al., 2022), kansallinen (Tuominen,
  2016) ja kansainvälinen tutkimusnäyttö (Cowie et al., 2009; Sandvik et al., 2022), sekä THL:n laaja
  neuvoloiden asiakaspalautekysely nostavat esiin hoidon jatkuvuuden merkittävyyden niin palveluiden laadun, kokonaiskustannusten, kuin asiakastyytyväisyydenkin näkökulmasta. Perinataaliajan, eli raskaus- ja vauva-ajan turvallisuuden kokemuksen ja stressin vaikutusten pitkäkestoinen merkitys lapsen aivojen kehitykselle ja myöhemmälle hyvinvoinnille ja terveydelle on kiistaton (GraignicPhilippe et al., 2014; Karlsson ym. 2022). Valtaosa neuvolapalveluista (79 %) järjestetään yhdistelmäneuvolatyönä, jossa sama terveydenhoitaja ja mahdollisuuksien mukaan myös lääkäri hoitavat perhettä raskausajalta lapsen kouluikään saakka (Hakulinen et al., 2022).
  Yhdistelmäneuvolatyön on todettu lisäävän työntekijän tuttuutta, kotikäyntien määrää ja
  asiakastyytyväisyyttä, sekä tehostavan masennuksesta toipumista. Neuvolatyön vaikuttavuudesta
  esim. kotikäyntien näkökulmasta on vahva tutkimusnäyttö (Yonemoto et al., 2021). Kotikäynteihin
  perustuvan työskentelyn on todettu myös vähentävän perinataaliajan mielenterveysongelmia (Tabb
  et al., 2022).

  Systemaattisessa katsauksessa (Holopainen & Hakulinen 2019), jossa selvitettiin vanhempien
  kokemuksia synnytyksen jälkeisestä masennuksesta, tuli esille, että masennusoireilun puheeksi
  ottaminen terveydenhuollon palveluissa on vanhemmille haastavaa. Työntekijöiden vaihtuvuus ja
  kiire vaikeuttavat tai jopa estävät vaikeiden asioiden kuten mielenterveysongelmien puheeksi
  ottamista. Tutun terveydenhoitajan puoleen vanhemman on luontevaa ja luottamuksellista kääntyä
  perheeseen tai vanhemmuuteen liittyvien huolien suhteen myös sovittujen tapaamisten välissä.
  Perheen tuntevalla omalla työntekijällä on myös parhaat valmiudet tunnistaa muutokset
  vanhemman tai lapsen voinnissa, ja ohjata perhe tarvittavien palveluiden piiriin. Hoidon jatkuvuus
  kuitenkin rikkoontuu hyvin usein erityisesti isoimmissa kaupungeissa johtuen esimerkiksi siitä, että
  keskitetystä ajanvarauksesta perhe ohjataan satunnaiselle työntekijälle, terveystarkastusten runko-ohjelman mukainen vastaanottoaika on jätetty väliin, tai vastaanottoaikaa on supistettu korona-aikaan ja resurssisyihin vedoten. Riittävän pitkät vastaanottoajat mahdollistavat asiakkaan
  kiireettömän kohtaamisen, asioiden puheeksi oton ja niistä keskustelun. Henkilöstön siirrot korona-aikana muihin tehtäviin ovat myös kuormittaneet tilannetta entisestään.

  Säännölliset, ikään kuuluvat terveystarkastukset ja hoidon jatkuvuus, sekä riittävä resursointi
  mahdollistavat ongelmien ja poikkeamien varhaisen tunnistamisen, ja näin ollen neuvolan
  perustehtävän, sairauksien ennaltaehkäisyn. Hyvinvointialueiden on eri toimijoiden kanssa
  yhteistyössä seurattava yhtenäisten hoidon perusteiden toteutumista ja laadittava alueelleen
  neuvolasuunnitelma (terveydenhuoltolaki 1326/2010, §7, §15, voimaan 1.1.2023). Sosiaali- ja
  terveysministeriö laatii yhdessä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kanssa yhtenäiset hoidon
  perusteet. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos seuraa ja arvioi yhtenäisten hoidon perusteiden
  toteutumista hyvinvointialueilla. Jatkossa tulisi seurata myös yhdistelmäneuvolatyön ja hoidon
  jatkuvuuden toteutumista sekä puuttua mahdollisiin heikennyksiin neuvolapalveluiden
  saatavuudessa.
 2. Monialaisen yhteistyön ja sosiaali- ja terveydenhuollon toiminta- ja hoitomallien kehittäminen.
  Perinataaliaika on biologisesti, psykologisesti ja sosiaalisesti merkittävä siirtymävaihe vanhempien,
  lapsen ja koko perheen elämänkaaressa. Tässä elämänvaiheessa säädöspohjaisilla, laadukkailla
  neuvolapalveluilla on sekä seurannan, tuen, varhaisen puuttumisen että hoidon kannalta olennainen
  merkitys myöhemmälle hyvinvoinnille, yhteistyössä muun perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon
  sekä erikoissairaanhoidon toimijoiden kanssa. Tutkimusten mukaan sellaiset lapset, jotka ovat
  altistuneet varhaiskehityksessään vanhemman merkittäville mielenterveysongelmille (Rasic et al.,
  2014; Stein et al., 2014) tai lapsuuden ajan haitallisille kokemuksille (Adverse Childhood Experiences,
  ACEs), ovat kohonneessa riskissä muun muassa käyttäytymis- ja mielialaoireille ja riskikäyttäytymiselle aikuisuuteen saakka (Felitti et al., 1998). Kroonisten mielenterveyshäiriöiden taustalta ilmenee erittäin usein kielteisiä lapsuuden kokemuksia ja vanhempien mielenterveysongelmia.

  Mielenterveyshäiriöiden esiintyvyys lisääntyy raskaana olevalla vanhemmalla merkittävästi
  perinataaliajalla, ja itsemurhat ovat synnytyksenjälkeisen vuoden yleisin kuolinsyy useissa länsimaissa
  (Knight et al., 2021). Muita perinataaliajan mielenterveysongelmien kirjoon kuuluvia tiloja ovat
  synnytyspelko, traumakokemukset, lapsettomuuteen ja lapsettomuushoitoihin liittyvät
  mielialaoireet, syntymättömän tai vastasyntyneen lapsen vakava sairaus, vammautuminen tai
  menehtyminen, sekä varhaisen vuorovaikutuksen haasteet.

  Suomalainen ainutlaatuinen, jo rakenteiltaan valmiina oleva, kattava neuvolapalvelujärjestelmä
  tavoittaa lähes kaikki perheet. Terveysportin ajantasaisen NEUKO-tietokannan äitiys-ja
  lastenneuvolan suositusten mukaisesti jokaista äitiä ja mahdollisuuksien mukaan hänen puolisoaan
  tavataan raskausaikana 8-10 kertaa ja lapsen kahden ensimmäisen ikävuoden aikana neuvolakäyntejä on yhteensä 13 kertaa. Tämä antaa toteutuessaan erinomaisen mahdollisuuden mielenterveyttä tukevalle työskentelylle neuvolassa. Mielenterveyshäiriöiden ennaltaehkäisyyn ja pitkittymisen ehkäisyyn on panostettava takaamalla riittävä vanhemmuuden tuki ja mahdollisimman varhainen hoitoon pääsy. Raskausajan perhevalmennus on turvattava kaikille esikoistaan odottaville
  vanhemmille sekä muille tukea tarvitseville odottajille. Neuvolan psykologipalveluihin on varattava
  riittävät resurssit. Neuvolapsykologit ovat perinataalivaiheen, mutta myös mielenterveyden,
  psyykkisen kehityksen ja hyvinvoinnin asiantuntijoita. He tukevat lapsen kehitystä ja vanhemmuutta
  sekä havaitsevat lapsen ja perheen ongelmia mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

  Perinataalikauden lievät mielenterveysongelmat ovat yleensä hyvin hoidettavissa neuvolapalveluissa
  yhteistyössä perusterveydenhuollon muiden ammattilaisten sekä sosiaalihuollon palveluiden, kuten
  vauvaperhetyön, kesken (Hyytinen et al., 2022). Yhdistelmäinterventiot, joissa toteutetaan
  perinataalisen masennuksen tunnistaminen ja hoito, vaikuttavat kustannusvaikuttavilta (Vartiainen &
  Luoma, 2019). Hoitamattomina ongelmat usein vaikeutuvat ja pitkittyvät (Cox et al., 2016). Tällöin ne
  lisäävät inhimillistä kärsimystä ja kustannuksiltaan selvästi kalliimpaa erikoissairaanhoidon tarvetta.

  Suomessa olisi tärkeää kehittää monialaisen yhteistyön sekä sosiaali- ja terveydenhuollon toiminta- ja hoitomalleja perheen hyvinvointia, vanhemmuutta ja vuorovaikutussuhteita tukien. Perinataaliajan
  tuen tarpeet ja mielenterveysongelmien koko kirjo on tärkeää tunnistaa neuvolassa. Vauvaa
  odottaville ja vauvaperheille tulee järjestää riittävä tuki ja tarvittaessa ohjata perhe oikeanlaisen avun
  piiriin. Matalan kynnyksen tukimuotoja ja avopalveluita tulee olla tarjolla mm. perhekeskusten
  sosiaali- ja terveyspalveluissa sekä järjestöissä. Vaikeampiin häiriöihin on saatava pikaista apua
  erikoissairaanhoidosta.

  Kansallisessa lapsistrategiassa (Kansallinen Lapsistrategia : Komiteamietintö, 2021) linjataan
  ihmisoikeus- ja lapsen oikeusperusteisesti tarvetta kehittää sirpaleista ja siiloutunutta
  palvelujärjestelmää, jossa erityisesti useita eri palveluja tarvitsevat lapset ja perheet voivat jäädä
  ilman tarvitsemaansa apua ja tukea, tai avunsaanti viivästyy joskus jopa kohtalokkaasti.

  Saumattoman yhteistyön merkitys on olennaista sosiaalipalveluiden, lastensuojelun ja terveyspalveluiden välillä. Palvelujen yhteensovittamisessa on ollut ongelmia muun muassa perus- ja erityistason palvelujen välillä sekä mielenterveyspalvelujen ja muiden sosiaali- ja terveyspalvelujen välillä. Kansallisessa mielenterveysstrategiassa ja itsemurhien ehkäisyohjelmassa todetaan mielenterveyden häiriöiden oleva kansanterveydellinen haaste, joiden hoitoon tarkoitettujen palvelujen (mukaan lukien päihdepalvelut) saatavuus tulee saattaa muiden sosiaali- ja terveyspalvelujen tasolle (Vorma et al., 2020).

  Suomen terveydenhuoltojärjestelmästä puuttuu perinataaliajan mielenterveysongelmien hoitoon
  perehtynyt asiantuntija- ja hoitotaho. Perinataaliajan mielenterveysongelmat ja niiden hoito
  poikkeavat merkittävästi muina aikoina ilmenevistä, jonka vuoksi hoitavien tahojen tulee olla asiaan
  perehtyneitä. Esimerkkinä voidaan käyttää synnytyspelkoa, jonka hoito on hyvin kirjavaa
  sairaanhoitopiiristä ja kunnasta riippuen. Hyvin toimiva perusterveydenhuolto ja neuvolatoiminta
  sekä synnytyssairaaloissa tapahtuva synnytysvalmennus vähentävät synnytyspelkoa ja lähetteitä
  erikoissairaanhoitoon (Haapio, 2017). Vaikean synnytyspelon hoitoon tarvitaan moniammatillista
  lähestymistä ja raskaudenaikaisen hoidon laadun parantamiseen pitäisi saada siihen erityisesti
  allokoituja resursseja myös erikoissairaanhoitoon.

  Perinataaliajalla vanhemmat ja vauva voivat myös altistua äkillisille, potentiaalisesti traumatisoituville tapahtumille. Riittävä neuvolapsykologipalvelu olisi yksi toimiva ja ennaltaehkäisevä varhaisen tuen palvelu, mutta tällä hetkellä tarpeisiin nähden aliresursoitu ja monin paikoin kokonaan puuttuva palvelu. Vastaavasti sosiaalihuollon vauvaperhepalvelujen (ml. terapeuttinen vauvaperhetyö) saatavuudessa on huomattavaa alueellista eriarvoisuutta.

  Ongelmallista on, että neuvoloiden terveydenhoitajilla ja lääkäreillä ei johdonmukaisesti ole konsultoivaa ja potilaita jatkohoitoon vastaanottavaa hoitotahoa, mikä lisää neuvolan työntekijöiden kuormitusta johtaen jopa siihen, ettei mielenterveysongelmista uskalleta enää kysyä, koska riittäviä auttamisen keinoja ei ole. Synnytyssairaaloilla ei ole systemaattisesti käytössään asiantuntijoita, kuten perinataalipsykiatreja ja -psykologeja. Mielenterveyshäiriöistä kärsiviä odottajia ohjautuu usein synnytyspelkopoliklinikoiden hoidettavaksi ja psyykkisesti sairastuneen, traumatisoituneen tai lapsensa menettäneen vastasynnyttäneen hoidon suunnittelussa turvaudutaan usein yleissairaalapsykiatrian konsultaatioon. Jatkohoito jää epävarmalle pohjalle oikean hoitotahon tai erityisosaamisen puuttuessa. Raskaus- ja vauva-ajan mieliala- ja vuorovaikutusongelmia hoidetaan osin myös pikkulapsipsykiatrisissa yksiköissä, mutta tämä on lastenpsykiatrian alaista toimintaa eikä siihen kuulu aikuispsykiatrinen arviointi ja hoito. Aikuispsykiatriseen hoitoon on kuukausien jonot, mikä voi olla kohtalokasta sekä vanhemman että kehittyvän vauvan mielenterveyden, sekä varhaisen vuorovaikutuksen kehityksen kannalta.

  Psykiatrinen avohoito on yleensä polikliinista, eikä tue vanhemmuutta ja perhettä kokonaisvaltaisesti. Psykiatrinen osastohoito on usein lyhytkestoista eikä vauva voi yleensä olla äidin kanssa osastolla, mikä voi johtaa lapsen sijoittamiseen kodin ulkopuolelle (Simoila et al., 2019).

  Perinataalimielenterveyteen keskittyneet yksiköt voisivat vahvistaa ja tehostaa kaikkiin näihin
  tarpeisiin vastaamista aina perustasolta erikoissairaanhoitoon saakka moniammatillista sosiaali- ja
  terveysalojen yhteistyötä luoden. Lisäksi perinataaliajan mielenterveysongelmiin keskittynyt
  hoitotaho tukisi konsultaatioiden kautta myös perustason työntekijöitä, mukaan lukien neuvolan
  terveydenhoitajat, lääkärit ja psykologit, sekä muita erikoisaloja ja sosiaalihuollon sekä lastensuojelun
  ammattilaisia.

  Suomessa ei ole tarjolla intensiivistä psykiatrista hoitoa, jonne vakavammista mielenterveyden
  haasteista kärsivät äidit ja puolisot voisi yhdessä vauvan kanssa ohjata. Lähimpänä tätä ovat Ensi- ja
  turvakotien liiton jäsenyhdistysten ylläpitämät ensikodit eri puolilla Suomea. Ensikoteihin ohjataan
  vauvaa odottavia ja vauvaperheitä, joilla on esimerkiksi mielenterveysongelmia, traumataustaa,
  oppimisvaikeuksia, sosioekonomisia ongelmia ja/tai muita syitä, jotka vaikuttavat vanhempana
  toimimiseen ja jaksamiseen. Päihdeongelmaisille raskaana oleville äideille ja vauvaperheille
  tarkoitetut Pidä kiinni® ensikodit ja niiden avopalveluyksiköt vastaavat puolestaan hyvin päihteitä
  käyttävien perheiden avun tarpeisiin ja työn tulokset ovat tutkitusti hyviä. Ensikodit muodostavat
  valmiin valtakunnallisen verkoston. Vahvistamalla näitä yksiköitä edelleen psykiatrisella osaamisella
  käytettävissä olisi odottavia ja vauvaperheitä tukeva sosiaali- ja terveydenhuollon moniammatilliseen
  osaamiseen perustuva kokonaisuus. Ensikodeissa pystytään auttamaan myös
  mielenterveysongelmista kärsiviä vauvaperheitä, lukuun ottamatta vanhempia, jotka tarvitsevat
  vakavien mielenterveysongelmien vuoksi psykiatrista osastohoitoa.

  Hyviä esimerkkejä osana terveydenhuoltoa toimivista perinaaliajan mielenterveysyksiköistä on muun
  muassa Isossa-Britanniasta (Howard et al., 2022), joissa intensiivistä hoitoa tarjotaan yhdessä sekä
  äidille että vauvalle ja tuetaan koko perhettä tilanteissa, joissa äidillä on sairaalahoitoa vaativa
  mielenterveysongelma. Avohoitoyksiköt tukevat sairaalahoidosta kotiutuneita äiti-lapsi-pareja sekä
  perheitä, joiden mielenterveysongelmat eivät vaadi sairaalahoitoa. Hoitomalliin kuuluvat myös
  matalan kynnyksen yksilö-, pari-, perhe- ja vuorovaikutusterapiat. Laskelmien mukaan
  perinataalipsykiatrisen hoitoketjun perustaminen maksaa vain viidenneksen perinataaliajan
  mielenterveysongelmien yhteiskunnalle aiheuttamista kokonaiskustannuksista pitkällä aikavälillä
  (Bauer et al., 2014).

  Rakentuvilla hyvinvointialueilla on hyvä mahdollisuus vaikuttaa tähän kehitykseen ja näin parantaa
  sekä nykyisen että tulevan aikuissukupolven mielenterveyttä äitejä, vauvoja ja isiä/puolisoita sekä
  koko perheen hyvinvointia tukien. Yhteenvetona toteamme: Jotta palvelut yhdistelmäneuvolassa voivat olla vaikuttavia ja laadukkaita myös jatkossa, sekä tukea lasta odottavien vanhempien ja koko perheen hyvinvointia, on hyvinvointialueilla oltava riittävästi resursoidut neuvolapalvelut, joissa on turvattu säännölliset terveystarkastukset, hoidon jatkuvuus ja oikea-aikainen tuen ja avun saanti.

  Sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmään on myös rakennettava perinataaliajan mielenterveysongelmien hoitoon perehtynyt hoitotaho, joka on tiiviisti yhteistyössä neuvoloiden ja muiden hoitoon osallistuvien tahojen kanssa. Monialaisen yhteistyön ja sosiaali- ja terveydenhuollon toiminta- ja hoitomallien kehittäminen ja osaamisen lisääminen perinataaliajan mielenterveyden hoitamiseen vähentävät inhimillistä kärsimystä ja yhteiskunnan kustannuksia. Tällöin mielenterveyden tuki ja mielenterveysongelmien taustalla olevien riskitekijöiden, kuten vanhemman uupumuksen, lapsuuden ajan haitallisten kokemusten, sosio-ekonomisten kuormitustekijöiden, ja muiden haasteiden tai sairauksien tunnistaminen ja hoito on mahdollista varhain. Perinataaliajan mielenterveyttä hoitamalla hoidetaan parhaimmillaan koko perhettä, jonka ansiosta mielenterveysongelmien pitkittymistä ja esiintyvyyttä, ja näin ollen psykiatrista sairastavuutta väestötasolla voidaan vähentää ja hoito on myös kustannustehokkainta.

  Ehdotamme, että STM kutsuu pikaisesti koolle nk. pyöreän pöydän keskustelun hoidon jatkuvuuden
  ja riittävien henkilöstöresurssien turvaamisesta neuvolapalveluissa sekä perinataalimielenterveysyksiköiden perustamisesta hyvinvointialueilla. Keskustelussa sovitaan
  tilanteen edistämisen jatkotoimista keskeisten toimijoiden kesken.

  Helsingissä 4.10.2022

  Allekirjoittajat:
  Suomen Perinataalimielenterveys ry hallituksen puolesta, puheenjohtaja Tiina Riekki
  Psykologiliiton Varhaisen kehityksen ja perhesuhteiden ammatillinen työryhmä, puheenjohtaja
  Sanna Isosävi
  Mannerheimin Lastensuojeluliitto, puheenjohtaja professori Mirjam Kalland
  Ensi- ja turvakotien liitto, pääsihteeri Riitta Särkelä
  Äidit irti synnytysmasennuksesta Äimä ry, toiminnanjohtaja Laura Piirainen
  Mieli Suomen Mielenterveys ry, toiminnanjohtaja Sari Aalto-Matturi
  Suomen Terveydenhoitajaliitto STHL ry, puheenjohtaja Tiina Mäenpää

  Lähteet:
  Bauer, A., Parsonage, M., Knapp, M., Lemmi, V., & Adelaja, B. (2014). Costs of perinatal mental
  health problems | Centre for Mental Health. October. https://doi.org/10.13140/2.1.4731.6169
  Cowie, L., Morgan, M., White, P., & Gulliford, M. (2009). Experience of continuity of care of patients
  with multiple long-term conditions in England. Journal of Health Services Research & Policy,
  14(2), 82–87. https://doi.org/10.1258/JHSRP.2009.008111
  Cox, E. Q., Sowa, N. A., Meltzer-Brody, S. E., & Gaynes, B. N. (2016). The Perinatal Depression
  Treatment Cascade: Baby Steps Toward Improving Outcomes. The Journal of Clinical Psychiatry,
  77(9), 20901. https://doi.org/10.4088/JCP.15R10174
  Eskola, P., Tuompo, W., Riekki, M., Timonen, M., & Auvinen, J. (2022). Hoidon jatkuvuusmalli :
  Omalääkäri 2.0 -selvityksen loppuraportti.
  https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/164291
  Felitti, V. J., Anda, R. F., Nordenberg, D., Williamson, D. F., Spitz, A. M., Edwards, V., Koss, M. P., &
  Marks, J. S. (1998). Relationship of childhood abuse and household dysfunction to many of the
  leading causes of death in adults: The adverse childhood experiences (ACE) study. American
  Journal of Preventive Medicine, 14(4), 245–258. https://doi.org/10.1016/S0749-
  3797(98)00017-8
  Graignic-Philippe, R., Dayan, J., Chokron, S., Jacquet, A. Y., & Tordjman, S. (2014). Effects of prenatal
  stress on fetal and child development: A critical literature review. In Neuroscience and
  Biobehavioral Reviews. https://doi.org/10.1016/j.neubiorev.2014.03.022
  Haapio S. (2017). Synnytysvalmennus kätilötyön interventiona: Ensisynnyttäjien
  valmennuskokemukset ja valmennuksen vaikuttavuus. https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-03-
  0378-5
  Hakulinen, T., Hietanen-Peltola, M., Jahnukainen, J., & Vaara, S. (2022). Poikkeavat olosuhteet – tutut
  palvelut: Äitiys- ja lastenneuvolan sekä koulu- ja opiskeluterveydenhuollon seurantatutkimus
  https://www.julkari.fi/handle/10024/144494
  Holopainen A. & Hakulinen T. 2019. New parents’ experiences of postpartum depression: a
  systematic review of qualitative evidence. JBI Database of Systematic Reviews and
  Implementation Reports: September 2019 – Volume 17 – Issue 9 – p 1731-1769.
  https://journals.lww.com/jbisrir/Fulltext/2019/09000/New_parents__experiences_of_postpart
  um_depression_.3.aspx?context=FeaturedArticles&collectionId=5
  Howard, L. M., Abel, K. M., Atmore, K. H., Bick, D., Bye, A., Byford, S., Carson, L. E., Dolman, C.,
  Heslin, M., Hunter, M., Jennings, S., Johnson, S., Jones, I., Taylor, B. L., McDonald, R., Milgrom,
  J., Morant, N., Nath, S., Pawlby, S., … Pickles, A. (2022). Perinatal mental health services in
  pregnancy and the year after birth: the ESMI research programme including RCT. Programme
  Grants for Applied Research, 10(05), 1–142. https://doi.org/10.3310/CCHT9881
  Hyytinen, P., Saisto, T., & Riekki, T. (2022). Raskaudenaikaisen ja synnytyksen jälkeisen masennuksen
  ja ahdistuksen hoito. NEUKO-Tietokanta.
  https://www.terveysportti.fi/apps/dtk/nko/article/nla00085/search/riekki
  Kansallinen lapsistrategia: Komiteamietintö. (2021).
  https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/162864
  Knight, M., Bunch, K., Tuffnell, D., Patel, R., Shakespeare, J., Kotnis, R., Kenyon, S., & Kurinczuk, J. J.
  (2021). Saving Lives, Improving Mothers’ Care Maternal, Newborn and Infant Clinical Outcome
  Review Programme. www.hqip.org.uk/national-programmes.
  Neuvolapalveluissa sekä lasten ja nuorten terveystarkastuksissa puutteita – Valvira. (n.d.). Retrieved
  October 3, 2022, from https://www.valvira.fi/-/neuvolapalveluissa-seka-lasten-ja-nuortenterveystarkastuksissa-puutteita
  Rasic, D., Hajek, T., Alda, M., & Uher, R. (2014). Risk of Mental Illness in Offspring of Parents With
  Schizophrenia, Bipolar Disorder, and Major Depressive Disorder: A Meta-Analysis of Family
  High-Risk Studies. Schizophrenia Bulletin, 40(1), 28–38.
  https://doi.org/10.1093/SCHBUL/SBT114
  Sandvik, H., Hetlevik, Ø., Blinkenberg, J., & Hunskaar, S. (2022). Continuity in general practice as
  predictor of mortality, acute hospitalisation, and use of out-of-hours care: a registry-based
  observational study in Norway. British Journal of General Practice, 72(715), e84–e90.
  https://doi.org/10.3399/BJGP.2021.0340
  Simoila, L., Isometsä, E., Gissler, M., Suvisaari, J., Sailas, E., Halmesmäki, E., & Lindberg, N. (2019).
  Maternal schizophrenia and out-of-home placements of offspring: A national follow-up study
  among Finnish women born 1965–1980 and their children. Psychiatry Res, 273, 9–14.
  https://doi.org/10.1016/j.psychres.2019.01.011
  Stein, A., Pearson, R. M., Goodman, S. H., Rapa, E., Rahman, A., McCallum, M., Howard, L. M., &
  Pariante, C. M. (2014). Effects of perinatal mental disorders on the fetus and child. The Lancet,
  384(9956), 1800–1819. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(14)61277-0
  Tabb, K. M., Bentley, B., Pineros Leano, M., Simonovich, S. D., Nidey, N., Ross, K., Huang, W. hao D.,
  & Huang, H. (2022). Home Visiting as an Equitable Intervention for Perinatal Depression: A
  Scoping Review. Frontiers in Psychiatry, 13, 826673.
  https://doi.org/10.3389/FPSYT.2022.826673/FULL
  Tuominen, M. (2016). Hyötyvätkö perheet äitiysneuvolan ja lastenneuvolan palvelujen
  yhdistämisestä? Vertaileva palvelujärjestelmätutkimus.
  https://www.utupub.fi/handle/10024/125185
  Vartiainen, A., & Luoma, I. (2019). Perinataalisen masennuksen ehkäisyn ja hoidon
  kustannusvaikuttavuus. 13. https://doi.org/10.1186/s12884-014-0402-2.7
  Vorma, H., Rotko, T., Larivaara, M., & Kosloff, A. (2020). Kansallinen mielenterveysstrategia ja
  itsemurhien ehkäisyohjelma vuosille 2020–2030.
  https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/162053
  Yonemoto, N., Nagai, S., & Mori, R. (2021). Schedules for home visits in the early postpartum period.
  The Cochrane Database of Systematic Reviews, 2021(7).
  https://doi.org/10.1002/14651858.CD009326.PUB4

  Jakelulista:
  Perhe- ja peruspalveluministeri
  Ministerin esikunta
  STM ja THL linjajohtajarelevantit virkamiehet
  Kannanoton allekirjoittajatahot
  Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta

Tarvitsetko tukea?

Tarvitsetko vertaistukea, chatti-kaveria tai haluatko puhua ongelmistasi? Katso tästä eri tukimuotomme:

Tukea tarjolla